Amikacin AMP 100mg/2ml

مجموعه: گروه درمانی
زیر مجموعه: ضد میکروب نمایش محصولات
درباره این محصول هر آنچه که مبهم است از ما بپرسید