گروه درمانی

  • فیلتر ها
نام زیر مجموعه
Tretinoin TOP GEL 0.025% پوستی
Tretinoin TOP GEL 0.05% پوستی
Tretinoin TOP LOTION 0.05% پوستی
Triamcinolone AMP 40mg/ml ضد درد و ضد التهاب
Ursodeoxycholic Acid CAP 250mg گوارشی
Valsartan TAB 40mg قلبی عروقی
Valsartan TAB 80mg قلبی عروقی
Venlafaxine SR CAP 150mg اعصاب و روان
Venlafaxine SR CAP 75mg اعصاب و روان
Venlafaxine TAB 37.5mg اعصاب و روان
Venlafaxine TAB 75mg اعصاب و روان
Vitamin A+D TOP OINT پوستی
Vitamin A/D/Fe/Zn ORAL DROP ویتامین ها و مکمل ها
Vitamin B Complex AMP ویتامین ها و مکمل ها
Vitamin B Complex TAB ویتامین ها و مکمل ها
Vitamin B1 TAB 100mg ویتامین ها و مکمل ها
Vitamin B1 TAB 300mg ویتامین ها و مکمل ها
Vitamin B1/B6/B12 AMP (100+100+1)mg/3ml ویتامین ها و مکمل ها
Vitamin B12 AMP 1000mcg/ml ویتامین ها و مکمل ها
Vitamin B12 AMP 100mcg/ml ویتامین ها و مکمل ها
Vitamin B6 AMP 100mg/2ml ویتامین ها و مکمل ها
Vitamin B6 AMP 300mg/3ml ویتامین ها و مکمل ها
Vitamin B6 TAB 40mg ویتامین ها و مکمل ها
Vitamin C AMP 500mg/5ml ویتامین ها و مکمل ها
Vitamin C CHEW TAB 250mg ویتامین ها و مکمل ها
Vitamin D3 AMP 300000 IU/ml ویتامین ها و مکمل ها
Vitamin E CHEW TAB 100 IU ویتامین ها و مکمل ها
Zinc Oxide TOP OINT 25% پوستی