شركت كارخانجات داروپخش (سهامي عام) در نظر دارد تعداد سه دستگاه ماشین آلات خط کامل پرکنی سرم ، خط کامل پرکنی کارتریج ، خط کامل سرنگ پریفیلد  خود را به شرح ذیل از طریق مزایده به فروش برساند. كليه متقاضيان مي توانند جهت دريافت اسناد مزایده و بازدید از دستگاهها در ساعات اداری از روز سه شنبه مورخ 13/6/97 لغايت پايان وقت اداري روز یکشنبه مورخ 18/6/97 و برای ارائه پیشنهادات خود تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 24/6/97  ، به واحد حقوقي و قراردادها شركت واقع در تهران ، كيلومتر 18 جاده مخصوص كرج خيابان داروپخش شرکت کارخانجات داروپخش (سهامی عام) مراجعه نمايند. برای شرکت در مزایده تودیع سپرده به میزانی که در اسناد مزایده آورده شده ضروری است. گشایش پاکتهای پیشنهادی راس ساعت 10 صبح روز یکشنبه 25/6/97 صورت مي گيرد . هزینه آگهی مزایده به نسبت از برندگان دریافت خواهد شد. سایر شرایط در اسناد مزایده درج شده است .