دوازدهمین کنگره سالیانه دانش اعتیاد در تاریخ 14 لغایت 16 شهریور ماه سال جاری در مرکز همایشهای رازی دانشگاه علوم پزشکی ایران برگزار گردید. حضور غرفه شرکت کارخانجات داروپخش در نمایشگاه جانبی این کنگره با استقبال بسیار خوب متخصصین حوزه درمان اعتیاد سراسر کشور مواجه گردید. در همین راستا رییس دوازدهمین کنگره دانش اعتیاد، سبد درمانی کارخانجات داروپخش را به عنوان کاملترین و با کیفیت ترین بسته درمان اعتیاد معرفی نمود. دکتر محمد تقی جغتایی در بازدید از غرفه کارخانجات داروپخش، حضور این شرکت را باعث افزایش کیفیت نمایشگاه و توسعه دانش در حوزه درمان اعتیاد دانستند.